Home » CUM SĂ OBTII PENSIE DACA AI MUNCIT IN STRAINATATE – Ghid complet

CUM SĂ OBTII PENSIE DACA AI MUNCIT IN STRAINATATE – Ghid complet

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007, ţara noastră este obligată să aplice reglementările comunitare în domeniul securităţii sociale. Astfel, un român care lucrează legal într-una dintre ţările Uniunii Europene (UE) sau într-o regiune din Spaţiul Economic European (SEE) poate să-şi crească pensia cu ajutorul cotizaţiei plătite în statele respective.

Chiar dacă este vorba de o legislaţie unitară aplicabilă în UE sau Spaţiul Economic European, trebuie reţinut faptul că fiecare stat membru UE (plus cele asimilate, sau cu care există tratate similare celui comunitar, în domeniul securităţii sociale) are prevederi naţionale specifice în domeniul protecţiei sociale. De exemplu, vârsta limită de pensionare diferă de la stat la stat, la fel, stagiul minim de cotizaţie pentru a avea dreptul de a solicita pensia pentru limită de vârstă din alt stat, pe teritoriul căruia respectivul a lucrat în mod legal.

Vârsta legală de pensionare

În România, pensia pentru limita de varstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare este în prezent de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. La sfârşitul anului 2013 Guvernul a aprobat ca, începând din 2035, femeile să iasă la pensie la aceeaşi vârstă cu bărbaţii, adică la 65 de ani, măsura fiind luată din nevoia de a alinia legislaţia romaneasca cu legislaţia europeană.

La nivelul Uniunii Europene, tendinţa recentă este de creştere a vârstei de pensionare. Astfel, în luna aprilie 2014 Comisia Europeană a reiterat cererea adresată statelor membre ale UE de a lua măsuri pentru a creşte vârsta de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei europene.

Atunci când pensionarea nu are loc simultan, în ţările în care asiguratul a lucrat, valoarea prestaţiei va fi modificată. Dacă, spre exemplu, asiguratul se pensionează într-un stat în care vârsta standard de pensionare este mai mică decât într-un alt stat în care a lucrat legal şi a cotizat, având dreptul la pensie, partea de pensie aferentă din cel de-al doilea stat va putea fi solicitată numai după împlinirea vârstei stabilite legal în acel stat.

Documentele necesare

Documentele pe care persoana îndreptăţită la pensia  pentru limită de vârstă trebuie să le depună diferă de la stat la stat. De aceea, este din nou recomandabilă o informare prealabilă la casele de pensii din statele unde asiguratul a lucrat legal, în vederea obţinerii datelor despre actele necesare dosarului de pensie.

În general, ar fi vorba de următoarele acte:

– formularul de cerere E 202 (descarcă-l de aici)

– formularul E 207 (descarcă-l de aici)

– declaraţia pe propria răspundere

– copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română

– carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate

– livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate

– diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ

– adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

De la data de 1 aprilie 2001 evidenţa perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deţinută în format electronic, în România, de aceea documentele doveditoare de la angajatori sunt necesare numai pentru perioada de până atunci.

Unde se depun cererea şi celelalte documente doveditoare?

Regula în materie o reprezintă depunerea documentaţiei în ţara în care locuieşte asiguratul. Persoana indreptatită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă. Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Daca persoana respectivă nu a lucrat niciodată în ţara în care domiciliază, documentaţia se depune în ţara unde a lucrat ultima dată.

În mod normal, înainte de atingerea limitei de vârstă prevăzute de lege, casa de pensii de la domiciliul asiguratului va trimite formularul tip pentru cererea de pensie. La fel, odată cu atingerea vârstei de pensionare în alte state, casele de pensii din respectivele state vor transmite formularele pentru cererea de pensie.

Calcularea pensiei

Calcularea pensiei se va realiza în două etape, pentru situaţia persoanei care a lucrat legal într-unul sau mai multe state UE.

Etapa 1: La nivel naţional

Drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii. Aceasta este aşa-numita „prestaţie autonomă” şi depinde de la stat la stat, în funcţie de vârsta limită de pensionare (aşa cum am arătat mai sus) şi stagiile minime de cotizare. Perioadele minime de cotizare diferă de la stat la stat, însă la calculul pensiei se va ţine seama de toate perioadele de asigurare realizate în alte state membre ale UE, deci şi în România.

Etapa 2: La nivel european

Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Fiecare ţară cumulează perioadele de cotizare din toate ţările şi calculează ce pensie aţi primi dacă toate contribuţiile ar fi fost vărsate în sistemul său de pensii publice.
Valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din ţara respectivă, „prestaţia pro-rata”.
Cele două valori sunt comparate, iar beneficiarul va primi prestaţia care are valoarea mai mare.

Alte aspecte

Legislaţia în materie

România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, şi anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunităţii şi Regulamentul nr.574/1972 care stabileşte modalităţiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

 

Începând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată şi completată prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În România se aplică Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce state se aplică pensia comunitară?

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spaţiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, plus Islanda, Norvegia, Liechstenstein, Elveţia.

Există şi câteva state cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

În celelalte state, pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Plata pensiei

Pentru efectuarea plăţii pensiei, se disting două situaţii:

a. dacă beneficiarul locuieşte în România sau oricare stat UE sau SEE, statele care plătesc pensia transferă sumele datorate într-un cont bancar din ţara de reşedinţă. Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliţi in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:

1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

b. dacă beneficiarul locuieşte în afara UE, există posibilitatea deschiderii unui cont bancar în fiecare dintre statele care plătesc pensia cuvenită.

Pensia de invaliditate şi pensia de urmaş

În materialul prezentat aici s-a avut în vedere situaţia pensiei comunitare pentru limită de vârsta, în sistemul public. În mare, regulile pentru acest tip de pensie se aplică şi pensiilor de invaliditate şi a celor de urmaş.

Totuşi, pentru pensia de invaliditate trebuie să se ţină seama de faptul că fiecare ţară, în care asiguratul a lucrat legal, poate solicita propria examinare a dosarului de invaliditate / pierdere a capacităţii de muncă, iar rezultatele să nu fie unitare. În timp ce un stat ar putea să facă încadrarea într-un grad de invaliditate, alt stat ar putea decide încadrarea în alt grad sau chiar să îl declare apt de muncă.

În ceea ce priveşte pensia de urmaş, trebuie menţionat că nu în toate statele UE există această formă de pensie, în consecinţă, trebuie ca soţul supravieţuitor să se intereseze în prealabil dacă în legislaţia ţării respective există instituţia pensiei de urmaş.

Adrese utile

Pentru obţinerea informaţiilor cât mai precise, pe acest site al Comisiei Europene pot fi găsite adresele tuturor caselor de pensii din statele membre UE şi SEE, precum şi numerele de telefon şi adrese de e-mail.

Vezi și:

CE POT FACE ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE CARE AU UN ACCIDENT . SFATURI PRACTICE!

LOCUIEȘTI SAU MUNCEȘTI ÎN STRĂINĂTATE? CE TREBUIE SĂ FACI DACĂ ȚI SE FURĂ ACTELE

 

 

 • Gabriela

  am incheiat contract cu CAS PH din anul 2011, lucrez in Spania unde platesc asigurarea sociala din 2013, ma avantajeaza cu ceva daca platesc in ambele tari in continuare, sau trebuie sa renunt la obligatiile contractuale cu CAS ?

  • marilena

   puteti plati asa in continuare.eu is in italia si tot asa platesc in 2 parti.e mai sigur

   • oli

    Buna ziua, cu siguranta puteti plati in ambele tari, asa ceva am facut si eu in 2007, pana cand cei de la CAS mi-au spus : DACA ESTI CU CONTRACT DE MUNCA LEGAL, NU TREBUIE SA PLATESTI IN AMBELE TARI, DEOARECE NU POTI FI IN ACELASI TIMP IN 2 TARI DIFERITE. ATUNCI CAND VREI SA TE INTORCI IN TARA, SOLICITI FORMULARUL ” E 101-102 ” SI ITI SUNT RECUNOSCUTE IN ROMANIA. EU SUNT PE ITALIA SI ACESTE ACTE SE SOLICITA DE LA INPS. recunosc ca mi-a trebuit vreo 2 ani sa dau de capat si sa inteleg ce anume le trebuiau celor din Romania, pt ca n u ti se explica foarte corect. initial iti spun ca iti trebuie acest formular emis de la cei de sanatate ASL, insa de fapt iti trebuie de la INPS pt ca se acolo rezulta toate contriibutiile unde si cand le-ai platit, medicale, etc…DACA VREI SA TE CONVINGI, INTREABA SI TU LA CAS. stiu ca si pe franta e la fel, o frantuzoaica a lucrat in italia si i-a trebuit formularul E 101-102.oricum, am inteles ca intre timp s-a schimbat si acum pe italia ar fi MODULUL/FORMULARUL „U1, 2!, dar daca explici ca vrei sa iti apara cum ca ai platit toate contributiile, unde si pt cine ai lucrat, ti se spune exact care e formularul. inutil sa arunci banii, ca dupa aia, teoretic trebuie sa ii recuperezi de la unu dintre state, si cu recuperarea e mai nasol. Bafta !

    • Ioan

     Buna ziua,
     E foarte bine sa platim CAS-ul in cat mai multe tari daca vreti, dar ca sa nu stai cu griji gandindu-te cat si cum vei primi pensia sau auzi maine poimaine ca se mareste varsta de pensionare in nu stiu ce stat la 70 ani, 81 ani sau 103 ani 🙂 ar fi mai bine sa-ti faci pensie privata, programe investitionale sau planuri de acumulare pe care ii poti folosi ca si pensie, asa fac de exemplu cei din Vest!
     Nu stau niciodata numai in baza statului, fac ei ceva pentru viitorul lor!!
     Nu am sa-i inteleg niciodata pe cei care lucreaza in afara si platesc CAS-ul in Romania, mai ales generatia decreteilor ’66, acestia vor avea o pensie de MAXIMUM 15%!!! Nu-i o nebunie??? Foarte multi platesc la CAS minimum permis (aprox. 270 lei) nestiind ca vor primi pensia minima, adica de la 01.01.2015: 400 lei!!! Se merita sacrificiul???
     Economisind aceeasi suma intr-un plan de acumulare timp de 15-20 ani ai un fond de peste 100000 lei! E alceva!
     De aceea va recomand sa economisiti NU sa platiti CAS!!!

     • giurcan

      SI CINE GARANTEAZA PENTRU PENSIA PRIVATA SI PENTRU INVESTITIILE PE CARE LE FACE FIRMA CARE EMITE ASIGURAREA?PLANUL DE ACUMULARE DE 15 SAU 20 ANI E GARANTAT?

     • Juampi

      Emil a comentat: Am eenceput de vreo lună de zile să fac un foedlr de bookmark-uri către posturi / ştiri / păreri ale susţinătorilor USL care o tot ţin pe a lor că o să fie lapte şi miere după ce pleacă Băsescu pentru a le arăta mai tarziu ce anume au susţinut. Din păcate am observat că majoritatea lor nu sunt een stare să ge2ndească een perspectiva mai mult dece2t pe2nă la următoarea masă (mic dejun, pre2nz sau cină). Aşa că acest popor eeşi merită soarta pe deplin, iar dacă luăm een considerare rezultatele de la bac din ultimii ani, viitor arată sumbru.Păcat de faptul că nu suntem uniţi sa avem puterea să spunem NU clasei politice actuale, pentru că nu are cine să ne conducă, nu merită nici unul.

    • butnaru petru cornel

     Pai si daca lucrez la negru.carte de munca am dar in romania.eu cum fac sa platesc si eu contributele pt pensie.etc va rog sa imi lasati raspuns pe facebook mar ajuta mult sunt butnaru petru cornel va multumesc

   • tamara

    atata vreme cat traind in alta tara UE in afara de romania nu aveti nevoie de sigurari romanesti ,nu are sens sa platiti in doua locuri.cand va intoarceti in Romania se face un nou comntract cu asigurrile de tot felul din Romania ,lucru valabil si pentru cei care nu au lucrat mai multi ani si acum s-au angajat si platesc taxe .

 • iulian

  BUNAZIUA.AM LUCRAT IN SPANIA CU ACTE DIN 2004-2011 PLATIND TOATE COTIZATILE.ACUM LUCREZ IN GERMANIA TOT CU ACTE DE SASE LUNI .SE POATE LUA PENSIE DIN AMBELE TARI SI CARE ESTE PERIOADA MINIMA DE COTIZARE IN AMBELE TARI

  • Ayrie

   silicon_v a comentat: Ce pranogapda penibila face USL-ul.. Un populism gretos..Acum, cu cifre: reducerea efectiva a pensiilor nu s-a facut, s-a opus CCR-ul. A avut loc impozitarea cu contributia de sanatate cu 5,5% a pensiilor de peste 700 de lei. Dar, atentie, aceasta taxare functiona de mult timp, dar doar la sumele de peste 700 de lei, adica la diferenta. Aveai pensia 750 de lei, se aplica taxarea la 50 de lei.Cei de dinainte au hotarat sa aplice impozitarea la tot. Tarziu, tarziu de tot, CCR a zis pas: nu aveti voie sa impozitati decat ce trece de 700 de lei.Practic, un pensionar cu pensia de peste 700 de lei a fost impozitat in plus cu 38 de lei/luna, contributia la fondul de sanatate. Asta a fost toata taierea de pensii.Si inca ceva: ar trebui ca cei care le tot plang de mila pensionarilor sa caute in statistici: DOAR 17% din cei sub pragul critic de saracie sunt pensionari. DOAR jumatate dintre pensionari au vechimea completa. Pensia medie in mediul urban este 900 de lei, venitul mediu pe membru de familie pentru o familie cu doi parinti si doi copii este de 700 de lei. Si, remember, nu prea e pensionar in mediul urban care sa nu fi primit moca o casa de la Petrica Roman. Cei mai tineri si mai fraieri sunt bagati pana peste cap in chirii si rate, dar lor nu le plange nimeni de mila, ca nu ai audienta. Si nici nu le da nimeni case.Si finalul glorios: USL-ul a crescut pensiile din nou! Cum? Pai a luat suma aia incasata in plus, a redistribuit-o pe N luni si le da cate 16 lei in plus pensionarilor pana s-o regulariza toata chestia. Ura! S-a facut dreptate!Ce e mai naspa e ca de cand avem guvernul USL la putere leul s-a devalorizat cu 5% in raport cu euro si cu 13% in raport cu dolarul. Cat au castigat pensionarii din toata chestia asta?

 • Vlad

  Buna ZIUA.

  • hanzi

   Ptr Iulian.In Spania trebuie sa ai 15 ani lucrati cu contract sau platit cas-ul.Eu am lucrat in Romania si am depus cartea de munca in Spania.Se vor acumula ani si voi primi pensie un Spania .Dar se putea proceda si invers si sa primesti pensia in Romania.Pensil separare poti primi numai daca ai minimul de 15 ani lucrati legal,valabila ptr Spania si Romania.InGermania nu stiu cati ani sunt.

   • anton viorel

    in spania pt pensia minima undeva la peste 500 de euro iti trebuie minim 7 ani in tara si minim 5 ani aici.

 • toacaiondanut

  a-si dori sa stiu daca eu am muncit in doua tari romania si italia respectiv 15/15 ani acum rezident in italia dar si un domiciliu in romania unde trebuie sa fac cererea de pensionare ?

  • Elena

   In tara in care veti loocui, cu specificatia in cerere ca ati lucrat in ambele tari. Ei vor spune daca cer ei sau trebuie sa duceti dumneavoastra actele doveditoare, Acum varta de pensionare pentru barbati e aceesi 65 de ani in ambele tari, aici puteti calcula varsta de iesire la pensie, in Romania. http://www.lapensie.com/virsta-pensionare-legea-unitara.php

  • Bahdim

   asta trebuia sa ineltegi ci urmatoarele(zic simplu pt iq-ul tau):Pe vremea comunismului toti lucrau pt ca altfel te luau la intrebari.Astfel se creau locuri de munca care nu produceau nimic trebuiau toti sa aiba un servici chiar daca pt un produs erau nevoie de 2 insi la el lucrau in acte 20. Astfel au aparut mamuti ca IMGB, 23 August sau SIDEX care aveau 20-50.000 de angajati. Acesti angajati ieseau la pensie desi statul nu castiga nimic de pe urma lor. Iesind la pensie voiau si bani acum urla ca au muncit 40 de ani desi 40 de ani ei nu au produs pt bugetul tarii nimic.Nu e normal ca o casnica sa ia pensie nu a platit pensie niciodata.De asemeni nu e normal nici sa primesti ajutor social garantat pt ca sunt destui care prefera sa ia ajutorul social si sa doarma decat sa munceasca pe aprox aceeasi bani. Nu e normal nici sa ia alocatie orice copil chiar si cei care au ca parinti miliardari. Pune un barem al venitului pe cap de membru de familie si ce trece peste baremul ala nu mai primeste alocatie si o dai celor de sub barem. Cornul si laptele e dat tuturor copiilor, chiar si celor care au la pachet salam de Sibiu pus de mamica acestia iau cornul si laptele si il arunca la gunoi pt ca nu beau decat iaurturi Danone sau Muller nu vreo marca de mic intreprinzator de nivel local.Comunismul a distrus mentalitati si a educat oamenii sa creada ca statul trebuie sa aiba grija de ei. Cei educati astfel in comunism perpetueaza aceasta mentalitate dand-o copiilor lor asa se distruge fiinta nationala.Ai inteles acum?!

 • Vlad

  Cum imi pot recupera anii lucrati in Israel?

  • andrei vlasaci

   Avand in vedere ca avem conventie de asigurari sociale si cu Israelul exista un contact institutional intre Romania si Israel pe tema drepturilor de pensie si alte drepturi de asigurari sociale ce se pot acorda celor care au lucrat si in Israel
   Dar problemele se rezolva concret, personal la sediul Casei Judetene de Pensii Maramures din Baia Mare Str Hortensiei nr 1A, sau accesand site/ul institutiei si prezentand problema specifica la ,, intrebari frecvente,,
   In speranta ca as putea fi cuiva de folos
   Andrei Vlasaci serviciul comunicare CJP MM

 • mihaela

  sant an italia de 10 ani am un contract cu 25 de ore pe saptamana ce pensie es eu in romania

 • Potcoava Mariana

  buna seara as dori sa va intreb daca sunt la carico la fiul meu de 8 ani beneficiez de ceva la pensie multumesc.

  • Elena

   Nu, niciunde in lume, pensia nu este data in functie de membrii familiei, ci numai dupa contributele platite, deci, atentie Italia, lavoratorii angajati de persoane fizice, care obtin peste 8000 de euro anual, au obligatia de a face voluntar, declaratia de venit, formularul 730, ceea ce plateste datore di lavoro , este partea lui, obligatia lui, dar si lucratorul este obligat sa plateasca, Ceea ce se opreste pe busta paga, sunt asigurarile de sanatate.

 • gabi

  Tot caut si ma interesez care este situatia cu Algeria…se pare ca exista un tratat semnat si ar fii cam acelasi lucru dar nu am gasit mai multe detalii…ma puteti indruma?

 • sorin

  Daca as vrea sa ma pensionez,cati ani trebuie sa am lucrati in Romania si cati in Anglia?
  In Ro am vreo 12 ani iar in Anglia platesc contributia pe pensie din 2007..
  Multumesc.

 • Daniel

  Buna ziua,Am lucrat in Franta 5 ani legali,actualmente sunt ptr 2ani in somaj, ar fi 7 in total cotizati,am virsta de 47 ani,in Romania am 20 de ani lucrati din care 15 in gr I de lucru(subteran) aveti vreo idee are ar fi anul solicitari pensiei in Romania,si care ar fi anul solicitari pensiei in Franta,avind in vedere ca sunt nascut in 1967.
  MULTUMESC.

  • Elena

   Aici puteti calcula varsta de pensionare in Romnia, trecand datele dumneavoastra.. http://www.lapensie.com/reducere.php Eu am facut o estimare aproximativa si mi-a rezultata ca aveti deja dreptul la pensie, in ROMANIA , interesati-va ca nu stiu daca se da din urma si e pacat sa pierdeti. Cand veti ajunge la varsta de pensionare din Franta, cereti recalcularea.

 • Adrian Zamfir

  Daca am lucrat pe vapoare de croaziera 20 de ani, fara sa-mi dea asigurari sociale, pot sa cer pensie sau unde dovedesc toti ani astia de munca?

 • sabau cosmin

  Stie careva dacă se pot recupera contribuțiile ce le-am plătit statului Italian fără a mai aștepta să ajung la pensie?Vă mulțumesc.

  • marius

   Nu mai potzi lua bani pe contribute platite cred ca de 10ani,acum doar trebuie sa asteptzi ani de pensione respectiv 65ani

 • adriana

  nu va suparati stie careva care ii varsta minima de cotizare in italia? multumesc…..daca ai doar 5 ani lucrati se poate lua pensie

 • mirela

  Buna ziua, am o nelanurire si va rog daca stie cineva sa ma ajute . Situatia este in felul urmator: am lucrati 2 ani in Romania, iar de 2 ani lucrez in Austria( si voi lucra in continuare cat voi putea) Va rog sa-mi spuneti care este stagiul minim de munca in Austria pentru a primi o pensie, daca 0 voi primi in Romania si daca se cumuleaza vechimea cu cei 2 ani de acasa. Cineva spunea ca obligatoriu trbuie sa am si pensie in tara ca sa o pot primi si pe cea din Austria ( adica sa cotizez sa cas in tara minim 15 ani) Cum este ?

 • CONSTANTIN

  Eu am iesit la pensie din romania dar mai am lucrati 5 ani in Spania pana sa ies la pensie si poate voi mai lucra inca cativa .Cum pot sa fac sa-mi atasez anii lucratii in Spania la pensia din romania

  • Elena

   Anii lucrati in afara tarii nu se pot adauga la pensie decat la implinirea varstei de pensionare din tara in care lucrati.

 • mihaela

  Buna ziua as avea si eu o intrebare am lucrat in Romania din 1987 pina 2004 cu citeva intreruperi acum lucrez in Italia din 2005 as vrea sa intreb anii din Romania unde as putea sa merg sa ma interesez citi am plus ca mai am si in Israel

  • Elena

   Cand ati facut lichidarea, nu v-au dat cartea de munca? Aceasta este actul doveditor al activitatii dumneavoastra, pe teriotoriul Romaniei, Daca nu o aveti, solicitati eliberarea la arhiva intreprinderii respective.

 • Daniel

  Nu are rost sa mai puneti intrebari ,NU va raspunde nimeni!

 • Daniel

  Buna ziua,as avea si eu cateva intrebari sunt in spania legal din 2005 am 10 ani cotizati,am 33 de ani as doro sa stiu care este varsta minima de pensionare? Cati ani trebuie sa ai cotizati pentru a putea primi pensie?

  • Elena

   http://www.pensiata.ro/pensia-europeana/3035-pensie-din-spania.html
   Varsta De Pensionare In Tarile Din Uniunea Europeana

   Conform Conform Le Figaro din 15 februrie 2010

   Nr. crt. TARA BARBATI ani FEMEI ani
   1 Austria 65 60
   2 Belgia 65 65
   3 Bulgaria 63 60
   4 Cehia 62 60
   5 Cipru 65 65
   6 Danemarca 65 65
   7 Estonia 63 61
   8 Finlanda 65 65
   9 Franta 60 60
   10 Germania 67 67
   11 Grecia 65 60
   12 Irlanda 65 65
   13 Italia 65 60
   14 Letonia 62 62
   15 Lituania 62 60
   16 Marea Britanie 65 60
   17 Olanda 65 65
   18 Polonia 65 65
   19 Portugalia 65 65
   20 Slovacia 62 62
   21 Slovenia 63 61
   22 Spania 65 65
   23 Suedia 67 67 6
   24 Ungaria 62 62

   • EMIL

    MULTUMIM ELENA

 • maria constantin

  Va rog frumos sa imi spuneti ( Eu ma voi pensiona in Romania ,peste 6 ani ) daca la vechimea din Romania de 25 ani voi putea adauga perioadele lucrate in Italia cu contract de munca ?
  Am lucrat in 2009 – 10 luni cu contract , apoi din iulie 2011- iulie 2013 doi ani cu contract , cu pauza 3 luni fara contract cand am schimbat locul de munca .
  Am lucrat in total mai mult de un an.
  Este o problema ca nu am lucrat cu contract fara nici o intrerupere ?
  Imi trebuie lista de contributii platite de la IMPS ?
  Ce acte mai trebuiesc ?
  multumesc mult

 • emil

  buna ! Daca mama mea are 14 ani lucrati in tara si un an si 2 luni in Spania unde locuieste , isi poate depune actele de pensionare aici in Spania . Multumesc daca cineva poate raspunde

 • leila

  inteleg nevoia documentatiei dar ceia ce nu inteleg este , LA CE SERVESTE ACTUL DE STUDII 🙂 daca nu ai studii , nu ai nici pensie ? intreb si eu ….. sunt destui care nu au studii dar muncesc mai mult decat cei cu studii

 • leila

  in continuarea postarii mele , situatia o vad ca pe un act de intimidare

 • Adriana Stefan

  Buna Ziua,

  Am 60 ani, virsta de pensionare femei in Romania, am lucrat si contribuit la fondul de pensie timp de 18 in Romania dar locuiesc Canada, pot depune dosar de pensionare pt pensie in Romania? Va multumesc anticipat

  • Carmen

   Locuiesc in Canada si doresc sa aplic pentru pensie de invaliditate. Cartea de munca a fost depusa acum mai multi ani cand s-au colectat de la cei care nu mai locuiess in Romania. Acum mi se cere cartea de munca in original. Ce se poate face in acest caz?
   Multumesc,

   Carmen

 • Apetrei George Claudiu

  BUNA ZIUA AM SI EU O INTREBARE CINE STIE SA MA AJUTE CU UN RASPUNS,AM LUCRAT IN ITALIA CAM 7 ANI DAR NUMAI 4-5 ANI AU FOST COTIZATI LA STATUL ITALIAN ANII ACEEIA DE MUNCA VOR INTRA AUTOMAT LA PENSIA MEA IN ROMANIA???? MAI ALES CA EU MA-M INTORS IN TARA SI LUCREZ AICI CU CONTRACT SI TOATE ALEA MULTUMESC ANTICIPAT PS.MA INTERESEAZA SA STIU DACA PIERD ANII ACEIA DE MUNCA SAU NU

 • vera posteuca

  Ciau…am lucrat 4 ani in italia ,am lucrati 20 ani in rominia acu mam casatorit in italia am 53 ani si as dori sa stiu care ar fi mai avantajos sa-mi transfer anii lucrati in romania sau in italia pentru pensie…..va multumesc astept raspunsul dumnevoastra….

 • moldovan cornelia

  Buna ziua!Varog daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie..lucrez in Germania cu contract de 4 oe pe zi,cu contributii platite.Cum se considera la vechime acest contract?va multumesc!

 • Pensia Ta

  Dupa mai bine de 40 ani de munca a primit o pensie de numai 640 lei ! Este unul din miile de cazuri, poate, zecile de mii de pensionari din Romania;
  Intr-o zi vei fi curios sa afli care va fi valoarea pensiei tale. Oricare va fi ziua aceea, ai de ACUM la dispozitie serviciile de CALCUL si CONSULTANTA pentru pensii dezvoltate de http://www.pensiata.ro, pentru ca tu sa fi un pensionar cu o pensie cat mai mare cu putinta ! Afla din timp !

 • Kristina

  pai nimeni. ca se fmazeroa o comisie care o sa zica ca nu e usl de vina.si eu cunosc multi hateri care sunt practic orbitide faptul ca base le-a taiat pensia/salariul. dar sincer, daca nu se facea asa, grecia era mic copil pe langa noi. este corect faptul ca multi au fost afectati, ca s-au facut multe rahaturi, dar totusi, eram si noi pe linia de plutire. acum s-a ruinat totul. eu nu vad un viitor roz daca usl ne va guverna.europa ne spune in fiecare zi ca e nasol de noi, ca nu e bine ce se intampla acum, etc. culmea e ca lumea crede ca base a dat el telefon sau plm sa le zica alora sa faca lobby pentru el ma intristeaza sa vad ca dupa 20 de ani, mentalitatea romanesca nu s-a schimbat.

 • elena ciocoiu

  Pensia de invaliditate permanenta se primeste din ambele state Romania (am lucrat 26 ani) si Spania (6 ani ) sau se cumuleaza si se plateste doar una ?

 • elena ciocoiu

  Pensia de invaliditate permanenta se plateste de ambele state Romania (27 ani lucrati ) si Spania (6ani ) sau se cumuleaza si primesc doar una ?

 • mariana

  Am 63 ani. Am pensie din romania dar am lucrat si in Italia 8 ani cu ctr de munca, contribute platite. Pot sa ies la pensie si IItalia?
  Multumesc!

 • eugen

  daca am lucrat 4 ani in Italia cu taxe platite la zi cat ar mai trebui sa lurez pentru pensia minima?

 • doina baldovin

  daca am doar 5 ani lucrati si am nascut 3 copii pt care am intrerupt contractul conform legii pt cresterea copilului ..pot lua pensie ?

 • georgeta

  Buna ziua,
  Am 56 ani, dubla cetatenie romano-canadiana si in prezent locuiesc si muncesc in Romania dupa 14 ani pe meleaguri canadiene:
  – 23 ani lucrati in Romania
  – 14 ani lucrati in Canada
  Conform legii si acordului romano-canadian, poate cineva va rog sa-mi spuna cum se calculeaza pensia in aceasta situatie si la ce varsta pot iesi la pensie?
  Multumesc anticipat!

 • Matei Carmen

  Bunä ziua,
  Am dublä cetätenie romanä – suedezä. Am iesit la pensie de invaliditate in Suedia si am depus cerere in decembrie 2013 si in Romania unde am 20 ani de muncä. Stie cineva cati ani dureazä panä primesc un rezultat din Romani? Am fost la sediul de pensii internationale, am dat zeci de telefoane dar, nimeni nu spune nimic.

 • Am 55 ani.Am lucrat 30 ani in tara, 2 ani in italia cu contract de munca,dupa care am beneficiat de dezocupatione 10 luni.,din 2013 lucrez in rep di san marino cu contract de munca.As vrea sa stiu daca perioada lucrata in rep di san marino se va calcula la pensie ?

 • pina perescu

  care este varsta de pensionare femei in israel?
  multumesc!

 • Buna,,Am lucrat legal 15 ani in Irlanda,Pot sa-mi transfer toate taxele in Romania pentru pensie.?Daca da ,care este procedura,,MULTUMESC